Wednesday, September 2, 2009

Questions ( assgnment)

ATENEO DE ILOILO

Pagsasanay sa Tagisan ng Talino
Pangalan: _______________

Mga Uri ng Tayutay
1. Ang _______________ay uri ng tayutay na ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaiba o di-
magkauring bagay, tao, kaisipan, pangyayari, atb. Ginagamitan ng mga salita o pariralang
tulad ng parang, wangis, animo’y gaya ng, tila, mistula, atb.
2. Ginagamit ang _____________na tayutay para bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangian
pantao- talino,gawi,kilos, ang mga bagay na likas na walang buhay.
3. Kung ang unang titik o pantig ng mga salita ay pare-pareho,ito ay tayutay na _______________.
4. Ang __________ay lagpas-lagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang
tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin, at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.
5. Ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan ay tinatawag na _____________.
6. Ang pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang sugnay ay ang ____________ na uri ng tayutay.
7. Ang ___________ ay isang anyo ng panawagan o pakiusap sa isang taong hindi kaharap, nasa
malayo o kaya’y patay na ang .
8. Ang __________ay isang uri ng paghahambing na tayutay na direktang pinaangkin ang katangian ng tinutularan
at hindi na gumagamit ng mga salitang pantulad .
9. Tila namumuring pananalita , pinaloob o pinahihiwatig ang paglibak, pagtudyo o pagkutya
Ang uri ng tayutay na ______________.
10.Pagbabahagi at pagtukoy ng kinatawan sa pagbuo ng kabuuan ang tinataglay ng tayutay
na ______________.

Wastong Gamit ng mga Salita at Pagbabantas sa Filipino

Panuto: Piliin ang mga salita sa loob ng panaklong na angkop na gamitin sa pagbuo ng diwa ng mga pahayag.

11. Ang bata ay umiyak (ng, nang) malakas matapos iwan ng kaniyang ina.
12. (Hinigop, ininom) ni Vanessa ang tubig sa baso.
13. Ang ( paglalaro, maglalaro) ng cellphone ay ipinagbabawal sa klase.
14. Hindi ka mabibigo (kung,kong) magsisikap ka sa iyong pag-aaral.
15. Ang tipo ( kong,kung) lalaki ay maginoo at maalahanin.
16. (May, mayroon) pa ba tayong intrams sa susunod na taon?
17. (Iwan, Iwanan) mo ang pagkain sa mesa para makain mamaya ng iyong ama.
18. ( May, Mayroon) isang anghel na tumulong sa kanilang paglalakbay.
19. Ang taong masipag ay (may, mayroon) mapapala sa hinaharap.
20. Ang mga taong bastos ay may nakatalagang (din,rin) na parusa.
21. ( Subukin, Subukan) mong kumain ng gulay upang hindi ka maging masakitin.
22. Gumagalaw (din, rin) ang kaniyang katawan habang nakikinig sa musika.
23. Lalo ( rin, raw) siyang nagaganyat na sumali sa pangkat natin.
24. ( Pahiran, pahirin) mo ng mantikilya ang kaniyang tinapay.
25. ( Pahirin, Pahiran) ang basing tubig sa mesa.
26. ( Pakiusapan, Ipakiusap) mo ang kaibigan mo na patawarin na ako.
27. ( Ipakiusapan, Pakiusapan) mo nga sa kuya mo na dalhin ang gamit ko dito.
28. Pinagbuksan niya ng ( pinto, pintuan) ang kaniyang mga bisita.
29. Hindi na nakaratin sa ( pinto, pintuan) ang biktima ng siya’y pinagtaga-taga ng salarin.
30. ( Subukan, subukin) mong alamin ang ginagwa ng mga tao doon sa plasa.


31. ( Hanapin. Hanapan) mo ang nawawalang kapatid mo na matagl ko ng hindi nakikita.
32. ( Hanapan, Hanapin) mo siya ng mapapangasawa ng hind imaging matandang dalaga.
33. ( Iwanan, Iwan) mo siya sa kaniyang silid ng makatulog siya ng mahimbing.
34. ( Iwanan. Iwan) mo siya ng sulat ng malaman niya kung ano ang kaniyang kasalanan.
35. Ang mga tao ay nagsisimba (kapag, kung) araw ng Linggo.
36. Magpakatino ka (kapag,kung) ayaw mong iwan ka niya.
37. ( Tinuntong, Tinunton) niya ang bakas na tinahak ng kaniyang ama.
38. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanilang ( hagdan, hagdanan) dahil sa kaniyang pilay.
39. ( Para kay, Ayon kay) Bella ang isang pumpon na rosas sa ibabaw ng mesa.
40. ( Tungkol sa, Tungkol kay) isyung pulitika ang palagi nilang pinag-aawayan.
41. Ang panandang ______________ ay ginagamit sa pangungusap na katanungan o walang
kasiguraduhan.
42. Ginagamit ang panandang ___________ sa isang pangungusap na padamdam .
43. Ipinaghihiwalay ng panandang ____________ang mga salita, parirala o sugnay.
44. Ginagamit sa isang ganap na pangungusap ang panandang _____________.
45. Ang panadang ____________ ay ginagamit sa pagitan ng salitang hinahati o magkasunod na
guhit o linya.
Idyoma
Tukuyin kung ano ang ipinahihiwatig na kahulugan ng mga sumusunod na Idyoma.


46. bantay salakay- _______________________
47. panaginip- _______________________
48. di-makabasag pinggan_______________________
49. hampas lupa- _______________________
50. ilaw ng tahanan- _______________________
51. itaga sa bato- _______________________
52. Makati ang dila- _______________________
53. Matamis ang dila- _______________________
54. Sanga-sangang dila- _______________________
55. Makapal ang mukha-_______________________
56. Maaliwalas ang mukha-_______________________
57. namuti ang mata- _______________________
58. mabigat ang kamay- _______________________
59. malikot ang kamay- _______________________
60. pantay ang mga paa- _______________________

61. Nagniningalang-pugad- _______________________
62. pusong bakal-_______________________
63. mahangin ang ulo – _______________________
64. basag- ulo - _______________________
65. balat-sibuyas- _______________________
66. tinik sa lalamunan- _______________________
67. kumukulo ang dugo—_______________________
68. taingang-kawali – _______________________
69. takaw-tulog- _______________________
70. nagbibilang ng poste – _______________________

Panitikan

71. Ayon kay _____________ ang panitikan ay pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin ng tao hinggil sa mga
bagay sa daigdig, sa pamumuhay sa lipunan at pamahalaan at sa kaugnayang kaluluwa sa Bathalang Lumikha.
72.Masisinag sa ________________ang salamin ng lahi.
73. Ang ______________ay anyo ng panitikan na binubuo ng mga pahayag sa pamamagitan ng
pagsama-sama ng mga maanyong salita sa mga taludtod na may sukat o bilang ng
pantig at pagtutugma ng mga salita sa hulihan ng bawat taludtod sa mga saknong
74. Ipinapahayag ang panitikan na _______________sa pamamagitan ng malayang pagsama-sama ng mga salita
sa pangungusap.


75. Ang____________ ay uri ng panitikan na may sukat, tugma, talinghaga at kariktan.
76. Ang __________ay tulang may sukat at tugma at may layuning magsalaysay ng mga pangyayari
sa buhay, pag-ibig at pakikipagsapalaran ng bayani o mga tauhan sa paraang patula.
77. Uri ng tulang pasalaysay ang _____________ na ang mga pangyayari ay tungkol sa
pakikipagsapalaran ng mga tauhan na nagtataglay ng mga di kapani-paniwalang
kakayahan.
78. Inuri ni ________________ang epiko sa tatlo.
79. Ang epikong ______________ay maikli sa kaniyang sarili.Natatapos na basahin sa isang
upuan lamang.
80. Ang epikong _________________ ay may masalimuot na insidente
81. Ipinapakita lamang ng epikong _________________ang isang partikular na awit ang.
82. Ang Biag ni Lam-ang ay nakasulat sa wikang________________.
83. Ang _____________ay epiko tungkol sa pagsalaysay sa buhay ni Aliguyon, BUgan at iba pang
mga tauhan sa Ipugaw.
84. Pinakamatandang epiko sa bansa ang _______________.
85. Ang _______________ ay uri ng tula na may labindalawang pantig at binibigkas nang mabagal at
makatotohanan.
86. Binibigkas nang mabilis, nasasaniban ng kapangyarihang kababalaghan at may walong pantig
sa bawat taludtod ang tulang _____________.
87. Ang ___________ ay isang popular na uri ng korido na isinulat ni Francisco Balagtas.
88. Kilala sa tawag na tulang paawit ang ______________.
89. Ang _____________ ay ginagamit sa pagtatanghal ng dula.
90. Ang ____________ay awit ng papuri sa Panginoon o Mahal na Birhen na bahagyang nagtataglay
sa pilosopiya ng buhay.
91. Ang ____________ay tulang naglalarawan sa tunay na buhay sa bukid.
92. Ang tulang____________ay nagpapahayag ng panimdim at pagkalumbay sanhi ng pagkamatay
ng isang minamahal sa buhay .
93. Ang tulang may saknong na binubuo ng labing-apat na taludtod ay ____________.
94. Ang ______________ ay tula ng paghanga o pagpuri sa isang tao o bagay na nasusulat sa masining
na pahayag.
95. Ang ____________ay dulang pantanghalan tungkol sa alamat ng pagkahulog ng singsing.
dalaga sa karagatan.
96. Isang uri ng laro ang ____________ na nagtatanghal ng madulang pagtatalo sa paraang patula.
97. Ang _________________ay tawag sa mga lalaking sumasali sa larong duplo.
98. Isa pagtatanghal ang ____________ tungkol sa paghahanap sa krus na pinagpakuan kay Kristo.
99. Isang uri ng prusisyon ang ____________ na ginaganap kung bisperas ng pasko.
100. Ang ____________ay isang dula na mahaba ang tulang binibigkas sa paraang paawit at
ginagawa sa pagparangal sa dalagang may kaarawan.

A. Kasingkahulugan
Panuto: Piliin ang titik na kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap ayon sa pagkakagamit nito.

101. Saksi ako sa matinding paghimutok ng ina nang mamatay ang kaniyang anak.
a. pagkabigla b. paghinagpis c. pagkaawa d. pagkatakot
102. Sa wakas natupad din ang pithaya kong makapagtrabaho sa ibang bansa.
a. akala b. mithiin c. pangako d. plano103. Hindi malirip ni Boyet kung bakit ganoon na lamang ang pagmamalasakit sa kaniya ng
kaniyang kaibigan.
a. matanggap b. maunawaan c. maipaliwanag d. mapaniwalaan
104. Ang pag-imbot sa mga bagay na meron ang iba ay walang kahihinatnang kabutihan.
a. pagkagusto b. pagkainggit c. pag-angkin c. pagbalewala
105.Isang marubdob na pag-ibig ang isinasamo niya sa dalagang lubos niyang minamahal.
a. ipinapahayag b. iniaalay c. iniingatan d. iniluluhog
106. Maraming gabing hindi siya makatulog dahil sa alumpihit siya sa resulta niya sa kaniyang pagsusulit.
a. balisa b. takot c. sabik d. hiyang
107. Ang kapalaluan sa mundong ito ang nagpapagulo sa sangkatauhan.
a. kasinungalingan b. kayabangan c. kahigpitan d. kagandahan
108. Magkanulong kapatid sina Don Pedro at Don Diego.
a. taksil b. malupit c. suwail d. mabait
109. Nararapat lamang na magkaroon ng nakatinggal na kaalaman ang mga bata para sa nalalapit na
paligsahan.
a. nakahanda b. nakaimbak c. naitira d. nakolekta
110.Patang-pata siya sa nang dumating mula sa mahabang paglalakbay.
a. nasiyahan b. nasiglahan c. napagod d. nalungkot

B. Kasalungat

111. Palibhasa'y panay mga batang lansangan ang kaniyang kasama kung kaya't magaslaw
siyang kumilos.
a. magaspang b. garapal c. mahinhin d. mabagal
112. Hindi na maantala ang pagpapakasal ng magkasintahan.
a. mapigilan b. matuloy c. masiwata d. mapayagan
113. Sinambilat ko ang larawang ibinigay ko sa kaniya matapos niya akong niloko.
a. pinunit b. inihagis c. ginupit d. hinablot
114. Bihasa na siya sa larangan ng pagbabalita kung kaya't parati siyang nananalo sa paligsahan.
a. sanay b. baguhan c. atubili d. magaling
115. Palasak na ang pagsali sa larong internet ng mga kabataan ngayon.
a. pambihira b. palagian c. pangkaraniwan d. laganap

III. Idyoma

116. Hindi na siya mapapaniwalaan ng lahat dahil sa pagiging sanga-sangang dila.
a. malupit b. sinungaling c. tsismoso d. mapanira
117. Isulat mo na lang sa tubig ang mga masasakit na alaalang patuloy na nagpapahirap sayo.
a. kalimutan b. isipin c. damhin d. intindihin
118. Mag-ingat ka sa mga taong hindi mo kilala dahil baka may ugali silang magaan ang kamay.
a. tamad b. madaling manakit c. magnanakaw d. pakialamera
119. Parati siyang napapasali sa basag-ulo dahil sa kaniyang mga barkada.
a. kaguluhan b. kasikatan c. kapraningan d. kabutihan
120. Matagal na siyang naniningalang-pugad sa kaniyang kaibigan.
a. nagagagalit b. naiingit c. nanliligaw d. natutuwa


121. Pantay na ang paa ng lalaki nang matagpuan sa isang eskinita.
a. magkahanay b. patay c. tumigil d. pilay
122. Palagi siyang tinutukso ng kaniyang mga kaklase dahil sa pagiging balat-sibuyas.
a. masayahin b. malungkutin c. maramdamin d. magulatin
123. Namangka sa dalawang ilog ang kaniyang kasintahan kung kaya’t iniwan niya ito.
a. sinungaling b. lumalangoy c. salawahan d. nagmamahal
124. Marami siyang kalaban dahil sa pagiging mahangin ang ulo.
a. masungit b. kuripot c. mabait d. mayabang
125. Maraming lalaki ang humanga sa kanyang pagiging di makabasag pinggan.
a. magaspang b. mahinhin c. magalang d. mabait
Wika
Piliin ang mga salita sa loob ng panaklong na angkop gamitin sa pagbuo ng diwa sa pahayag.

126. Malakas ang pagsigaw ( ng, nang ) bata matapos maipit ang daliri sa pintuan.
127. ( Kinuha, kinuhanan) niya ng litrato ang magandang tanawin sa pinuntahang bulkan.
128. Napulot niya ang bata sa ilalim ng kanilang ( Hagdan, hagdanan)
129. ( Subukin, Subukan) mong magmahal ulit nang hindi ka nag-iisa sa buhay.
130. Ang pangarap ( kung, kong) maging artista ay unti-unti nang naglalaho.
131. Dumadalaw ( rin, din) ang kanyang ama sa kanilang bahay.
132. ( Sundin, Sundan) mo ang ginagawa niyang aksyon sa pahsayaw.
133. Ang batang ( may, mayroon) tiyaga may nilaga.
134. ( May, Mayroon) akong kaibigan na matagal ko nang kakami sa buhay.
135. ( Tungo, Nagtungo) siya kaagad nang siya’y aking tinanong.

Pagbigkas

Piliin ang wastong pagbigkas at pagbibigay diin sa salita batay sa kahulugan ng salita sa tapat ng bilang.

136. Child
a. báta b. batà c. bátâ
137. suitor
a. mánlilígaw b. manlilígaw c. manliligaw
138. will teach
a. magtύturô b. magtύturò c. magtuturô
139. thief, stealer
a. magnánakáw b. magnanakaw c. magnánakaw
140. alive
a. buhay b. buháy c. buhày

Kayarian ng Salita

141. ___________ ang tawag sa makabuluhang tunog sa Filipino.
142. Mayroong _______________ bilang ng tunog sa wikang Filipino.
143. Ang mga ______________ ang pinakaprominenteng tunog sa Filipino.
145. Sa pangkabuuan, ang bilang ng makabagong balarilang Filipino ay _________________.
146. Kapag nagsasalita ang tao, kumakatala ang kanyang _______________ upang makalikha ng tunog.
147. Ginagamit ang mga hiram na titik sa mga pangngalang ___________ lamang.


148. Tumutukoy sa mga salitang naglalarawan ang ____________________.
149. Nagsasaad ng kilos ang bahagi ng pananalita ang ____________.
150. Tinatawag na ______________ ang pinag-uusapan sa isang pangungusap.
151. ______________ ang tawag sa taong naging sentro ng paksa sa isang tula.
152. Ang ________________ ay ang tayutay na bumabanggit sa bahagi ng isang bagay bilang katapat ng kabuuan.
153. ____________ ang tawag sa antas ng wikang karaniwang ginagamit ng mga kabataan at mga tao sa
lansangan.
154. Tinatawag naman na _____________ sa antas ng wika ang mga salitang ginagamit ng nakararami at itinuturo
sa paaralan.
155. ___________________ ang tawag sa pagbabagong nagaganap sa isang morpema kapag dinudugtungan ng
mga panlapi.
156. _____________ ang pinakaunang aklat na naipalimbag dito sa Pilipinas.
157. Si _______________ ang tumalo kay Emilio Aguinaldo sa kauna-unahang eleksyon sa pagka President eng
Pilipinas.
158. Sa pagsasalin ng tula, ang ________________ na tula ang nakatalang palaging isinasalin dito sa Pilipinas.
159. Ang orihinal na pangalan ng Luneta Park ay _______________.
160. Ang __________________ ay ang kantang palaging inaawit dito sa Pilipinas.
161. Pinakalumang siyudad dito sa Pilipinas ang _____________.
162. Ang pinakamalaking isla dito sa Pilipinas ay ang ______________.
163. Ang ______________ ay ang isdang karaniwang nahuhuli sa karagatan ng Pilipinas.
164. Pinakamalaking siyudad sa Pilipinas ang siyudad ng ______________.
165. Sa ___________matatagpuan ang kilalang underground na ilog dito sa Pilipinas.
166. Pinakamalaking talong dito sa Pilipinas ang ______________.
167. Matatagpuan ang lahar region sa ___________na bahagi ng Luzon.
168. Ang ___________ ang karagatan na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas
168. Si Manuel Quezon ay ipinanganak sa bayan ng _____________.
169. Patag na anyong lupa na matatagpuan sa itaas ng bundok ang ____________.
170. Tinatawag na _____________ ang patulay pagsasalaysay ng buhay at pasaki ni Kristo.
171. Sa anyong lupa, _____________ ang tawag sa isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa. Ito’y
maaaring pagtaniman ng palay, mais , gulay atbp.
172. Sa anyong lupan, higit na mas mababa ang ____________ kaysa sa bundok.
173. Isang kapatagan ngunit napapaligiran ng mga bundok ang _____________.
174. __________ ang tawag sa mga lupaing napapalibutan ng tubig.
175. Ang magkakadikit na matataas at matatarik na bundok ay tinatawag na ___________.
176. Isang pahaba at nakausling anyong lupa na halos napapalibutan ng tubig ang ___________.
177. Bahagi ng lupa na malapit sa tabing-dagat ang __________________.
178. Mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop ang ____________.
179. Pinakamalaking anyong tubig ang ________________.
180. Isang anyong tubig na naliligiran ng lupa ang ____________.
181. Tubig na nagmula sa ilalim ng lupa ang _____________.
182. Ang ___________ ay kakikitaan ng matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa.
183. Pinakahuling Gobernador-Heneral ng Pilipinas si ______________.
184. Pinakaunang Muslim na naging senador ng Pilipinas si ____________.
185. _________________ ang sagisag panulat ni Marcelo del Pilar
186. Ginamit ni Rizal na sagisag panulat ang ________________.
187. Kilalang sagisag panulat ni Graciano Lopez Jaena ang ______________
188. Pinakaunang naging tagapangulo ng Surian ng Wikang Pambansa si ____________.
189. ___________ ang ipinasang batas na nagsasabing Pilipino ang itawag sa wikang pambansa ng Pilipinas.
190. Sa taong _______________ ipinasa ang batas na nagsasabing Filipino ang itatawag sa wikang pambansa.

4 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. thanks for these.. but do you have the answer po?

  ReplyDelete
 3. Mam pwd po vah mlaman key answer nito??salamat po..

  ReplyDelete
 4. Good day Ma'am! Do you have the answer key po? Salamat ng Marami!!!

  ReplyDelete