Wednesday, October 28, 2009

Filipino III sembreak assignment 09

PAPEL SA PAGSAGAWA NG REBYU NG PELIKULA

Mga Bahagi ng Papel

I. Panimula

Gabay na katanungan

a. Tungkol saan ang papel na gagawin mo sa ngayon?

b. Anu-ano ang mga layunin mo sa pagsagawa ng papel na ito?
c. Magbigay ng mga nasaliksik na detalye tungkol sa kabuuang paksa ng papel
na inyong gagawin at isama sa inyong panimula

Halimbawa:

Kahirapan. Isang salitang paulit-ulit nating naririnig ngunit sa paglipas ng panahon ay nananatiling sariwa sa mga nakikita natin sa ating lipunan. Marami nang proyektong inilunsad ang ating pamahalaan upang malunasan ito ngunit hindi ito naging sapat upang lubusang mawala ang suliraning ito.
Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Woski, isang pribadong mananaliksik, 52% ng mga bata dito sa Pilipinas ang nagtatrabaho na sa edad na 6 na taong gulang, 60% ang hindi nakatapos ng elementarya at 40 % ang hindi man lang nakatuntong sa paaralan.
Isa lamang ang Dokumentaryong BUNSO sa daan daang kuwento ng kahirapan sa ating bansa.Dito ipinakita ang puspusang pagtatrabaho ng mga batang nasa murang edad upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya.
Ang papel na ito ay maglalarawan at magsusuri ng mga pangyayari sa dokumentaryo. Dito pagsisikapan ng tagapagsuri na maisa-isa ang mga mahahalagang pangyayari at magamit ang mga elemento sa pagrebyu ng pelikula upang lalong mabigyang buhay ang mga pangyayari.
Layunin ng papel na ito na mailarawan nang maayos ang iba't ibang bahagi ng pelikula at masuri ang mga elemento nito.

II. Buod

1. Ilagay ang buod ng pelikulang inyong napanood

III.Pagsusuri

1. Isa-isahin ang elemento ng Rebyu ng Pelikula batay sa pelikulang
inyong napanood. Maglagay ng paglalarawan sa bawat elemento at kung ano
ang napanood ninyo.

* Magbigay ng sarili niyong paglalarawan at opinyon sa bawat elemento kung kinakailangan

IV. Reflection

Sagutin nang patalata

1. Sino sa mga tauhan ang nakakuha ng iyong pansin? Bakit?

2. Anong mahalagang Kaisipan ang maaari mong mabuo sa pelikulang napanood?

3. Paano nagwakas ang kuwento? Kung bibigyan ka ng pagkakataong gumawa ng
sarili mong wakas, paano mo ito wawakasan?

V. Rekomendasyon

1. Magbigay ng sariling rekomendasyon na sa palasagy mo'y magpapaganda pa sa pelikulang napanood.*** Tandaan: Palatalata ang lahat ng kasagutan. Nangangahulugang lahat ng mga talata sa bawat bahagi ay magkakaugnay pati na ang mga pangungusap dito.

ILAGAY SA:

long bond paper

.7 - MARGIN
1.5- SPACING
ARIAL 12 - FONT AND SIZE

1 bondpaper - panimula
1 bondpaper - buod
2 bondpapers - pagsusuri
1/2 - reflection
1/2- rekomendasyon

* Huwag bumaba sa required na bilang ng bondpaper. Kung sa palagay mo'y lalampas ka sa hinihiling... walang problema ..HAPPY WORKING VACATION!!!!! :-)

No comments:

Post a Comment